Pentingnya Makna “Kalau Sudah Sampai, Kabarin ya!”

Sekarang saya paham, betapa berartinya kata : “Kabarin ya kalau udah sampai!”